Logo Search packages:      
Sourcecode: linux version File versions  Download package

tls.h

#ifndef __ASMARM_TLS_H
#define __ASMARM_TLS_H

#ifdef __ASSEMBLY__
   .macro set_tls_none, tp, tmp1, tmp2
   .endm

   .macro set_tls_v6k, tp, tmp1, tmp2
   mcr  p15, 0, \tp, c13, c0, 3    @ set TLS register
   .endm

   .macro set_tls_v6, tp, tmp1, tmp2
   ldr  \tmp1, =elf_hwcap
   ldr  \tmp1, [\tmp1, #0]
   mov  \tmp2, #0xffff0fff
   tst  \tmp1, #HWCAP_TLS    @ hardware TLS available?
   mcrne p15, 0, \tp, c13, c0, 3    @ yes, set TLS register
   streq \tp, [\tmp2, #-15]      @ set TLS value at 0xffff0ff0
   .endm

   .macro set_tls_software, tp, tmp1, tmp2
   mov  \tmp1, #0xffff0fff
   str  \tp, [\tmp1, #-15]      @ set TLS value at 0xffff0ff0
   .endm
#endif

#ifdef CONFIG_TLS_REG_EMUL
#define tls_emu     1
#define has_tls_reg      1
#define set_tls     set_tls_none
#elif __LINUX_ARM_ARCH__ >= 7 ||              \
   (__LINUX_ARM_ARCH__ == 6 && defined(CONFIG_CPU_32v6K))
#define tls_emu     0
#define has_tls_reg      1
#define set_tls     set_tls_v6k
#elif __LINUX_ARM_ARCH__ == 6
#define tls_emu     0
#define has_tls_reg      (elf_hwcap & HWCAP_TLS)
#define set_tls     set_tls_v6
#else
#define tls_emu     0
#define has_tls_reg      0
#define set_tls     set_tls_software
#endif

#endif   /* __ASMARM_TLS_H */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index